Aurrekontuak

Aurrekontuak

2015ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 102.800€
2 Zeharkako zergak 21.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 30.340€
4 Transferentzia arruntak 225.555€
5 Ondare sarrerak 17.499€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 34.806€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  Guztira 432.000€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 143.540€
2 Ondasun arrunten erosketa 147.102€
3 Finantza gastuak 100€
4 Transferentzia arruntak 50.571€
5 Inbertsio errealak 90.587€
6 Kapital transferentziak 0€
7 Finantza aktiboak 0€
8 Finantza pasiboak 100€
  Guztira 432.000€